Name of Constitency:- 212-Parvati Legislative Assembly.
Name Electoroll Reistration Officer:- Madhkukar Bodke, District Supply Officer,Pune-1. Office Address:- District Supply Officer, Collector Office Campus, Pune-1
Phone No :- 020-26123907 Fax-020-26052100 E-mail:- parvati212@gmail.com
Name of Asstt.Electoroll Reistration Officer:-Ravindra Bomble, Asstt.District Supply Officer, Office Address:- District Supply Officer, Collector Office Campus, Pune-1
Phone No :- 020-26123907 Fax-020-26052100 E-mail:- parvati212@gmail.com
Sr.
No.
Polling Station No. Name of Polling Station Name of B.L.O. Designation   Contact No.
1 1 Tapobhumi Sahakari Ghruharachana Sanstha Maryadit, Sanskrutik Sabhagruh, Dattawadi Gothe Vijaya Jr. Gr. Clerk P.M.P.M.L.Swargate, Pune-37 9326846667
2 2 Lions Club Of Puna Shishuvihar Hall, Dattawadi Patekar M.S. Clerk P.M.P.M.L.Swargate, Pune-37 9881336971
2A 3 Lions Club Of Puna Shishuvihar Hall, Dattawadi Smt Gangote Asha Sunil Asst.Teacher Samajbhushan Baburao Phule Vidyalaya,Parvati,Pune-9 9403360338
3 4 Ravsaheb Patwardhan Vidyalay Room NO.1, Ground Floor Saneguruji Smarak Bagal Keshav Pandurang Asst.Teacher Raosahed Patvardhan Vidyalaya Sane Guruji Smarak,Dandekar Pool, Sinhagad Rd. Pune-30 8087673327
3A 5 Ravsaheb Patwardhan Vidyalay Room NO.1, Ground Floor Saneguruji Smarak Shinde Prabhakar Sadashiv Lab Asst. Raosahed Patvardhan Vidyalaya Sane Guruji Smarak,Dandekar Pool, Sinhagad Rd. Pune-30 9763101470
4 6 Ravsaheb Patwardhan Vidyalay Room NO.2, Ground Floor Saneguruji Smarak Kularani seema Asst.Teacher Samajbhushan Baburao Phule Vidyalaya,Parvati,Pune-9 9657702838
4A 7 Ravsaheb Patwardhan Vidyalay Room NO.2, Ground Floor Saneguruji Smarak Govalkar Sagita Shrikant Asst.Teacher Raosahed Patvardhan Vidyalaya Sane Guruji Smarak,Dandekar Pool, Sinhagad Rd. Pune-30 9921734563
5 8 Ravsaheb Patwardhan Vidyalay Room NO.3, Ground Floor Saneguruji Smarak Kachava R.D. Teacher Raosahed Patvardhan Vidyalaya Sane Guruji Smarak,Dandekar Pool, Sinhagad Rd. Pune-30 9763299668
6 9 Ravsaheb Patwardhan Vidyalay Room NO.4, Ground Floor Saneguruji Smarak Nashikkar Nitin.Narayan. Jr. Clerk S.E. (Elect), Pune Regional Electric Board, Wakadewadi, Pune-3 9921846498
6A 10 Ravsaheb Patwardhan Vidyalay Room NO.4, Ground Floor Saneguruji Smarak Shevate Vittal Dhondiba Asst.Teacher Raosahed Patvardhan Vidyalaya Sane Guruji Smarak,Dandekar Pool, Sinhagad Rd. Pune-30 9822341244
7 11 Ravsaheb Patwardhan Vidyalay Room NO.5, Ground Floor Saneguruji Smarak Bamane Asha Teacher Raosahed Patvardhan Vidyalaya Sane Guruji Smarak,Dandekar Pool, Sinhagad Rd. Pune-30 9763299660
7A 12 Ravsaheb Patwardhan Vidyalay Room NO.5, Ground Floor Saneguruji Smarak Kate meena Madhukar Teacher Raosahed Patvardhan Vidyalaya Sane Guruji Smarak,Dandekar Pool, Sinhagad Rd. Pune-30 9730580192
8 13 Ravsaheb Patwardhan Vidyalay Room NO.6, Ground Floor Saneguruji Smarak Bobade Shivaji Chandar Clerk P.M.P.M.L.Swargate, Pune-37 9623115781
8A 14 Ravsaheb Patwardhan Vidyalay Room NO.6, Ground Floor Saneguruji Smarak Sase S.M. Teacher Raosahed Patvardhan Vidyalaya Sane Guruji Smarak,Dandekar Pool, Sinhagad Rd. Pune-30 9881107003
9 15 Satyanarayan Shivlal Aggraval Egnlish Medium School Shivshankar Housing Society Dattavadi, Room No.4 Ground Floor SurvaseSatish Tukaram Asst.Teacher Yashwantrao Chavan Vidyala,Bibvewadi, Pune-37 9420482790
10 16 Satyanarayan Shivlal Aggraval Egnlish Medium School Shivshankar Housing Society Dattavadi, Room No. 5 Ground Floor Hajare Vrunda Kamlesh Teacher Raosahed Patvardhan Vidyalaya Sane Guruji Smarak,Dandekar Pool, Sinhagad Rd. Pune-30 9766309212
11 17 Satyanarayan Shivlal Aggraval Egnlish Medium School Shivshankar Housing Society Dattavadi, Room No. 1 Ground Floor Shinde Pratapshing Shamrao Asst.Teacher Raosahed Patvardhan Vidyalaya Sane Guruji Smarak,Dandekar Pool, Sinhagad Rd. Pune-30 9860187377
12 18 Satyanarayan Shivlal Aggraval Egnlish Medium School Shivshankar Housing Society Dattavadi, Room No. 2 Ground Floor Mahajan Padmaja Govind Asst.Teacher P.M.C.School No.72 B, Laxminagr, Pune 9 9881921178
13 19 Satyanarayan Shivlal Aggraval Egnlish Medium School Shivshankar Housing Society Dattavadi, Room No.3 Ground Floor Bhujbal Rashmi Yashwant Asst.Teacher Saletax Office, Yerawade 9011070110
14 20 PMC School, No. 25/31, Girls Maharshi Aanasaheb Shinde Prathamik Vidyalaya, Ghorpade Udyan, Ghorpade Peth, Room no. 7 Ground Floor Londe Anil Mahadev Clerk P.M.P.M.L.Swargate, Pune-37 9637967207
15 21 PMC School, No. 25/31, Girls Maharshi Aanasaheb Shinde Prathamik Vidyalaya, Ghorpade Udyan, Ghorpade Peth, Room no. 1 Ground Floor Vijayalaxmi Ramrao Jr. Clerk Elect. Eng.Swargat 9011036055
16 22 PMC School, No. 25/31, Girls Maharshi Aanasaheb Shinde Prathamik Vidyalaya, Ghorpade Udyan, Ghorpade Peth, Room no.2 Ground Floor ShaikhShoaba Abidul Hakk Teacher Mahatma Gandhi Vidyalay, School No 65, G,334/35 Ghorpadi Peth, Pune 9730820963
16 A 23 PMC School, No. 25/31, Girls Maharshi Aanasaheb Shinde Prathamik Vidyalaya, Ghorpade Udyan, Ghorpade Peth, Room no.2 Ground Floor Manukar Nita Ganpat Teacher P.M.C. School No.25/31, Maharshi Anasaheb Shinde 9226569760
17 24 PMC School, No. 25/31, Girls Maharshi Aanasaheb Shinde Prathamik Vidyalaya, Ghorpade Udyan, Ghorpade Peth, Room no. 7 Ground Floor Pathak Sumedha Ravidrra Asst.Teacher Sarita Vidyalaya, Pravati, Pune-9 9765386150 Mahadik Anjana Mahadev 1E+10
18 25 PMC School, No. 25/31, Girls Maharshi Aanasaheb Shinde Prathamik Vidyalaya, Ghorpade Udyan, Ghorpade Peth, Room no. 4 Ground Floor Naik Vina Pramod Teacher P.M.C. School No.25/31, Maharshi Anasaheb Shinde 9096341781
19 26 PMC School, No. 25/31, Girls Maharshi Aanasaheb Shinde Prathamik Vidyalaya, Ghorpade Udyan, Ghorpade Peth, Room no.5 Ground Floor Mahadik Anjana Mahadev Asst.Teacher P.M.C. School No.25/31, Maharshi Anasaheb Shinde 9595650840
20 27 PMC School, No. 25/31, Girls Maharshi Aanasaheb Shinde Prathamik Vidyalaya, Ghorpade Udyan, Ghorpade Peth, Room no. 6 Ground Floor Shaikh Hina Kuasar Makbul A Asst.Teacher Mahatma Gandhi Vidyalay, School No 65, Urdu,G,334/35 Ghorpadi Peth, Pune 9503532344
21 28 Maharashtra Mandal's Sheth Dagaduram Katariya Highschool R. No. 01 Ground Floor Vir Savarkar Nagar Mukundnagar Gultekadi Khade Arti Deepak Teacher   9975526862
22 29 Maharashtra Mandal's Sheth Dagaduram Katariya Highschool R. No. 02 Ground Floor Vir Savarkar Nagar Mukundnagar Gultekadi Gavade Madhuri Prakash Asst.Teacher Seth Dagduram Kataria Highschool, Mukundnagr,Gultekdi,Pune-37 9423207094
22 A 30 Maharashtra Mandal's Sheth Dagaduram Katariya Highschool R. No. 02 Ground Floor Vir Savarkar Nagar Mukundnagar Gultekadi Doppa Smita Clerk Seth Dagduram Kataria Highschool, Mukundnagr,Gultekdi,Pune-37 9423574918
23 31 Maharashtra Mandal's Sheth Dagaduram Katariya Highschool R. No. 03 Ground Floor Vir Savarkar Nagar Mukundnagar Gultekadi Khandagale Sheetal Asst.Teacher Seth Dagduram Kataria Highschool, Mukundnagr,Gultekdi,Pune-37 9970024229
23 A 32 Maharashtra Mandal's Sheth Dagaduram Katariya Highschool R. No. 03 Ground Floor Vir Savarkar Nagar Mukundnagar Gultekadi Jawale Bhumika Asst.Teacher Seth Dagduram Kataria Highschool, Mukundnagr,Gultekdi,Pune-37 9011958475
24 33 Maharashtra Mandal's Sheth Dagaduram Katariya Highschool R. No. 04 Ground Floor Vir Savarkar Nagar Mukundnagar Gultekadi Limkar M.K. Teacher Ex. Eng.Div No.1,Workshop, Dapodi, Pune12 . Dapodi 8805441203
24 A 34 Maharashtra Mandal's Sheth Dagaduram Katariya Highschool R. No. 04 Ground Floor Vir Savarkar Nagar Mukundnagar Gultekadi Kulkarni Vaidehi Prashant Librain Seth Dagduram Kataria Highschool, Mukundnagr,Gultekdi,Pune-37 9423002769
25 35 Maharashtra Mandal's Sheth Dagaduram Katariya Highschool R. No. 05 Ground Floor Vir Savarkar Nagar Mukundnagar Gultekadi Dhasal Ravindra Sopan Karkoon Dy. Eng.Khadadwasls Canal Sub-Div No 2, Pune-1 9260003219
25 A 36 Maharashtra Mandal's Sheth Dagaduram Katariya Highschool R. No. 05 Ground Floor Vir Savarkar Nagar Mukundnagar Gultekadi Sonvane Shradchandra Bhikaji P.M.P.M.L.Swargate, Pune-37 9730013592
26 37 Maharashtra Mandal's Sheth Dagaduram Katariya Highschool R. No. 06 Ground Floor Vir Savarkar Nagar Mukundnagar Gultekadi Jedhe Gorakh Pandurang Karkoon Dy. Eng.Mutha Canal Irr. Sub-Div., Pune-37 9890918795
27 38 Kamlabai Shivrampanth Damale Prashala, Mukundnagar Gultekadi, Ground Floor R. No. 01 Giakwad Vittal Laxman A.D.M. Gr.3 Ex. Eng.Minor Irr. (L.S.),Division, Yerwada,Pune-6 9881414901
28 39 Kamlabai Shivrampanth Damale Prashala, Mukundnagar Gultekadi, Ground Floor R. No. 02 Shinde Kalidas Ananda Research Asst. Soil Con. Division Pune 37 9423881105
29 40 Kamlabai Shivrampanth Damale Prashala, Mukundnagar Gultekadi, Ground Floor R. No. 03 Gavade Rajshekhar Malappa A.D.M. Gr.3 Ex.Engr.Canal Divisionno.2,Kothrud,Pune-38 9623398183
30 41 Kamlabai Shivrampanth Damale Prashala, Mukundnagar Gultekadi, Ground Floor R. No. 04 Chavan Asha Eknath Research Asst. Soil Con. Division Pune 37 9970674990
31 42 Kamlabai Shivrampanth Damale Prashala, Mukundnagar Gultekadi, Ground Floor R. No. 05 Yadav Manisha Pandit Research Asst. Soil Con. Division Pune 37 9762945459
32 43 Nandadeep Secondary School Parvati Laxmi Nagar Ground Floor R.No. 1 Umap Sarika Sanjay Asst.Teacher Bhaurao Hire High School, Laxminagar,Pune-14 9604778307
33 44 Nandadeep Secondary School Parvati Laxmi Nagar Ground Floor R.No. 2 Ghanvat Atmaram bhanudas Lab Asst. Dy. Eng.Quality Control Sub-Div.Dhobighat, Pune- 9763577720
34 45 Nandadeep Secondary School Parvati Laxmi Nagar Ground Floor R.No. 3 Pawar Ravindra D. Jr. Gr. Clerk P.M.P.M.L.Swargate, Pune-37 9890157992
35 46 Nandadeep Secondary School Parvati Laxmi Nagar Ground Floor R.No. 4 Wayal D.D. Teacher Samajbhushan Baburao Phule Vidyalaya,Parvati,Pune-9 9766792178
36 47 Nandadeep Secondary School Parvati Laxmi Nagar Ground Floor R.No. 5 Gengje U.M. Teacher Samajbhushan Baburao Phule Vidyalaya,Parvati,Pune-9 9049129589
37 48 Nandadeep Secondary School Parvati Laxmi Nagar Ground Floor R.No. 6 Shinde Chandrkant Manohar Asst.Teacher Samajbhushan Baburao Phule Vidyalaya,Parvati,Pune-9 9730321356
38 49 Nandadeep Secondary School Parvati Laxmi Nagar Ground Floor R.No. 7 Chormale P.A. Asst.Teacher Samajbhushan Baburao Phule Vidyalaya,Parvati,Pune-9 7798407641
39 50 Marathon Bhavan, Parvati Darshan R.No. 1 Londhe Sanjay Dattatrya Asst.Teacher Gulabbai Katariya PRI. School,272 Parvati,Pune-9 9763216833
40 51 Rambhau Mhalagi Prathamik Vidyalaya P.M.C. School No. 111 Laxminagar, Parvati Ground floor Room No. 1 Near Office Jagatap Sanjay Shahajee Clerk Samajbhushan Baburao Phule Vidyalaya,Parvati,Pune-9 9096319872
41 52 Rambhau Mhalagi Prathamik Vidyalaya P.M.C. School No. 111 Laxminagar, Parvati Ground floor Room No.2 Near Office Kulkarni Waman Krushnaji Jr. Clerk   8087090206
42 53 Rambhau Mhalagi Prathamik Vidyalaya P.M.C. School No. 111 Laxminagar, Parvati Ground floor Room No. 3 Near Office Yadav Rajendra Ramchandra Clerk P.M.P.M.L.Swargate, Pune-37 8149203700
43 54 Rambhau Mhalagi Prathamik Vidyalaya P.M.C. School No. 111 Laxminagar, Parvati Ground floor Room No. 4 Near Office Naik Nandan Dattatraya Clerk P.M.P.M.L. N.Tanajiwadi,Shivajinagar, Pune-5 9881609805
44 55 Rambhau Mhalagi Prathamik Vidyalaya P.M.C. School No. 111 Laxminagar, Parvati Ground floor Room No. 5 Near Office Tamboli Mohamad Wazir Clerk P.M.P.M.L.Swargate, Pune-37 9881049535
45 56 Satyanarayan Shivlal Aggraval Egnlish Medium School Shivshankar Housing Society Dattavadi, Room No.6 Raikar Vishnu Dnyneshwar Clerk P.M.P.M.L.Swargate, Pune-37 9850549041
46 57 Kalpana Chavla Prathamik School PMC School no 80 B Sarita Nagari, vitthal wadi jakat naka S.No. 118 Ground Floor Room No. 1 Mahashbde Shripad Anant Jr. Gr. Clerk P.M.P.M.L.Swargate, Pune-37 9049855477
46A 58 Kalpana Chavla Prathamik School PMC School no 80 B Sarita Nagari, vitthal wadi jakat naka S.No. 118 Ground Floor Room No. 1 Pawar Krushna Tatoba Research Asst. Narayan Sanes Vidhyalaya Wadgaon K. Pune 41 9689144837
47 59 Kalpana Chavla Prathamik School PMC School no 80 B Sarita Nagari, vitthal wadi jakat naka S.No. 118 Ground Floor Room No. 2 Hande Santosh wamanrao Asst.Teacher Kalpana Chavla English Medium School, PMC School no 80 B Saritanagari,Dattawadi,Singhgad road Pune-30 7588624205
47A 60 Kalpana Chavla Prathamik School PMC School no 80 B Sarita Nagari, vitthal wadi jakat naka S.No. 118 Ground Floor Room No. 2 Hilal Vidhay Machindra Asst.Teacher Pragati Vidyalaya, Anandnagar, Pune 9822703072
48 61 Kalpana Chavla Prathamik School PMC School no 80 B Sarita Nagari, vitthal wadi jakat naka S.No. 118 Ground Floor Room No. 3 Burahade Nalini Mavnath Clerk P.M.P.M.L.Swargate, Pune-37 9545867057
48A 62 Kalpana Chavla Prathamik School PMC School no 80 B Sarita Nagari, vitthal wadi jakat naka S.No. 118 Ground Floor Room No. 3 Nalavade Vinod Shidharth Teacher Kalpana Chavla English Medium School, PMC School no 80 B Saritanagari,Dattawadi,Singhgad road Pune-30 9960349586
49 63 Kalpana Chavla Prathamik School PMC School no 80 B Sarita Nagari, vitthal wadi jakat naka S.No. 118 Ground Floor Room No. 4 Shinde Sunil Pandurang Jr. Gr. Clerk P.M.P.M.L.Swargate, Pune-37 9850231635
50 64 Kalpana Chavla Prathamik School PMC School no 80 B Sarita Nagari, vitthal wadi jakat naka S.No. 118 Ground Floor Room No. 5 Ursal Bhagwan P.M.P.M.L.Swargate, Pune-37  
51 65 Kalpana Chavla Prathamik School PMC School no 80 B Sarita Nagari, vitthal wadi jakat naka S.No. 118 Ground Floor Room No. 6 Tappu Gouri Anand Asst.Teacher Samajbhushan Baburao Phule Vidyalaya,Parvati,Pune-9 9637329706
52 66 P.M.C. School No 124 Janata Vasahat new bldg Ground Floor Room. No. 1 Mate Surekha Shivaji Asst.Teacher P.M.C. School No 124 Janta wasahat Parvti 9890094925
52 A 67 P.M.C. School No 124 Janata Vasahat new bldg Ground Floor Room. No. 1 Gawale Viashali Jaikar Teacher Gulabbai Katariya PRI. School,272 Parvati,Pune-9 9420178104
53 68 P.M.C. School No 124 Janata Vasahat new bldg Ground Floor Room. No. 2 Jamdade Sangita Asst.Teacher P.M.C. School No 124 Janta wasahat Parvti 020-24377108
54 69 P.M.C. School No 124 Janata Vasahat new bldg Ground Floor Room. No. 3 Saste Sharda Sudam Asst.Teacher P.M.C. School No 124 Janta wasahat Parvti 9689611388
55 70 P.M.C. School No 124 Janata Vasahat new bldg Ground Floor Room. No. 4 Khude Umesh Shankar Teacher P.M.C. School No 124 Janta wasahat Parvti 8805321204
55A 71 P.M.C. School No 124 Janata Vasahat new bldg Ground Floor Room. No. 4 Devang Milind Datatrya Clerk-Typist Ex. Eng.Mechanical Div.No.1, Dapodi, Pune-12  
56 72 P.M.C. School No 124 Janata Vasahat new bldg Ground Floor Room. No. 5 Nagpure Madhur Sanjeev Asst.Teacher Gulabbai Katariya PRI. School,272 Parvati,Pune-9 24444939
57 73 P.M.C. School No 124 Janata Vasahat new bldg Ground Floor Room. No. 6 Gondkar Anil Sadanand Jr. Gr. Clerk P.M.P.M.L.Kothrud Depo, Paud Rd.Pune-38 9881299404
58 74 P.M.C. School No 124 Janata Vasahat new bldg Ground Floor Room. No. 8 Bandare S.G. Asst Engr,. Ex. Eng.Minor Irr. Division No.1, Swargate,Pune-37 9370023291
59 75 P.M.C. School No 124 Janata Vasahat new bldg Ground Floor Room. No. 9 Gaikwad Pravin Teacher P.M.C. School no 5 Girls School, Janata Vasahat,Pune-9 7385908080
60 76 P.M.C. School No 124 Janata Vasahat new bldg Ground Floor Room. No. 10 Hivrekar M.S. Clerk Ex. Eng.Minor Irr. Division No.1, Swargate,Pune-37 9767683753
60A 77 P.M.C. School No 124 Janata Vasahat new bldg Ground Floor Room. No. 10 Badavne Sopan dada Asst.Teacher Sane Guruji Prathmik School, Sane Guruji Smarak,272 Parvti,Pune-9 9881107003
61 78 P.M.C. School No 124 Janata Vasahat new bldg Ground Floor Room. No. 11 Kulkarni Abhay Clerk P.M.P.M.L.Swargate, Pune-37  
62 79 P.M.C. School No 124 Janata Vasahat new bldg Ground Floor Room. No. 12 .Gofhane S.R     9764818145
63 80 P.M.C. School No 124 Janata Vasahat new bldg Ground Floor Room. No. 13 Kasbe Kiran Teacher P.M.C. School no 5 Girls School, Janata Vasahat,Pune-9 8446641121
64 81 Dr.Babasaheb Ambedkar P.M.C. School No 72/74 Parvati Laxminagar Ground Floor Room No. 1 Francis Sangita Aruldas Sr.Clerk P.M.P.M.L.Sadgurunagar Depo, Bhosari.Pune-39 9011093448
65 82 Dr.Babasaheb Ambedkar P.M.C. School No 72/74 Parvati Laxminagar Ground Floor Room No. 2 Shaikh Rafik E. Clerk P.M.P.M.L.Katraj Depo, Pune- 9822249811
66 83 Dr.Babasaheb Ambedkar P.M.C. School No 72/74 Parvati Laxminagar Ground Floor Room No. 3 Joshi Mohan Mistry Ex. Eng.Minor Irr. Division No.1, Swargate,Pune-37 9763104581
67 84 Dr.Babasaheb Ambedkar P.M.C. School No 72/74 Parvati Laxminagar Ground Floor Room No. 4 Satarkar vandana Vijay Clerk Dy. Eng.Mechanical Sub-Div.Swargate, Pune-37 (Near Mutha Canal) 020 -24266011
67A 85 Dr.Babasaheb Ambedkar P.M.C. School No 72/74 Parvati Laxminagar Ground Floor Room No. 4 Aavhad Asaram Bhaginath Teacher Samajbhushan Baburao Phule Vidyalaya,Parvati,Pune-9 9270251811
68 86 Dr.Babasaheb Ambedkar P.M.C. School No 72/74 Parvati Laxminagar Ground Floor Room No. 5 Dusena Rashmi Haripal Asst.Teacher Dr.Babasaheb Ambedkar, P.M.C. School No 48 G, Laxminagar,Parvati, Pune-9 020-24228691
69 87 Dr.Babasaheb Ambedkar P.M.C. School No 72/74 Parvati Laxminagar Ground Floor Room No. 6 Shaikh K.D. Clerk Ex.Engr. Hydro Electric Dn.No.2,Jalsampatti Bhavan,Kothrud,Pune-38 9766262077
70 88 Dr.Babasaheb Ambedkar P.M.C. School No 72/74 Parvati Laxminagar Ground Floor Room No. 7 Gosavi Rohini Jalindar Asst.Teacher Dr.Babasaheb Ambedkar, P.M.C. School No 48 G, Laxminagar,Parvati, Pune-9 9922689172
71 89 Dr.Babasaheb Ambedkar P.M.C. School No 72/74 Parvati Laxminagar Ground Floor Room No. 8 Satkar Manohar     9922941360
71A 90 Dr.Babasaheb Ambedkar P.M.C. School No 72/74 Parvati Laxminagar Ground Floor Room No. 8 Dhyarikar Dnyaswar V Teacher Dr.Babasaheb Ambedkar, P.M.C. School No72 B, Laxminagar,Parvati, Pune-9 9822118517
72 91 Dr.Babasaheb Ambedkar P.M.C. School No 72/74 Parvati Laxminagar Ground Floor Room No. 9 Mane Kilas Dynoba Teacher P.M.C. School no 5 Girls School, Janata Vasahat,Pune-9 9272124200
73 92 Hamal Panchayat Marketyard Pune Pawar Vidhya Laxman Asst.Teacher P.M.C. School No111 B, Laxminagar,Parvati, Pune-9 020-32946376
74 93 Dr.Babasaheb Ambedkar P.M.C. School No 72/74 Parvati Laxminagar Ground Floor Room No. 11 Rahinj Kanta Kishan Asst.Teacher P.M.C. School No111 B, Laxminagar,Parvati, Pune-9 9922062421
75 94 Narayan D Bhamare Prathmik Vidyalaya Prashala, Parvti Darshan Near. Police Chowky P.M.C. School,No.40, Ground floor Room No.1 Naik Bharati Samaarth Asst.Teacher Bhamre Vidyalaya,PMC School No 40,Near Parvati Darshan Police Station, Parvati,Pune-9 7276152797
76 95 Narayan D Bhamare Prathmik Vidyalaya Prashala, Parvti Darshan Near. Police Chowky P.M.C. School,No.40, Ground floor Room No.2 Hajare Rajshree Yogesh Teacher Bhamre Vidyalaya,PMC School No 40,Near Parvati Darshan Police Station, Parvati,Pune-9 9850890997
77 96 Narayan D Bhamare Prathmik Vidyalaya Prashala, Parvti Darshan Near. Police Chowky P.M.C. School,No.40, Ground floor Room No.3 Lakde Visppla Nitin Asst.Teacher Bhamre Vidyalaya,PMC School No 40,Near Parvati Darshan Police Station, Parvati,Pune-9 9028847583
78 97 Narayan D Bhamare Prathmik Vidyalaya Prashala, Parvti Darshan Near. Police Chowky P.M.C. School,No.40, Ground floor Room No.4 Gaikwad B.U. Clerk Dy.Engr.Hydro Electric Unit, Sub-Dn.Swargargate,Pune-37 9766792178
78 A 98 Narayan D Bhamare Prathmik Vidyalaya Prashala, Parvti Darshan Near. Police Chowky P.M.C. School,No.40, Ground floor Room No.4 Velankar Varsha Asst.Teacher Bhamre Vidyalaya,PMC School No 40,Near Parvati Darshan Police Station, Parvati,Pune-9 9921227781
79 99 Prakash Pawar Primary Vidhyalaya P.M.C. School No 106 parvati darshan Ground Floor Room No. 1 Godse Pratap Govindrao Clerk P.M.P.M.L.Swargate, Pune-37 9822286617
80 100 Prakash Pawar Primary Vidhyalaya P.M.C. School No 106 parvati darshan Ground Floor Room No. 2 Bobade Sanjay Bhiku Clerk P.M.P.M.L.Swargate, Pune-37 9657725565
81 101 Prakash Pawar Primary Vidhyalaya P.M.C. School No 106 parvati darshan Ground Floor Room No. 3 Bhorkar U.V.   9850859858
82 102 Prakash Pawar Primary Vidhyalaya P.M.C. School No 106 parvati darshan Ground Floor Room No. 4 Kanthale V.P. Karkoon Ex. Eng.Minor Irr. Division No.1, Swargate,Pune-37 9850260388 P.M.P.M.L.Swargate, Pune-37
83 103 Prakash Pawar Primary Vidhyalaya P.M.C. School No 106 parvati darshan Ground Floor Room No. 6 Nerlekar SharadSwamirao P.M.P.M.L. N.Tanajiwadi,Shivajinagar, Pune-5 9763452413
84 104 Marathon Bhavan, Parvati Darshan R.No. 2 Mane Annasaheb Dagdu Clerk P.M.P.M.L.Swargate, Pune-37 9604880167
85 105 Tilak Maharashtra Vidyapeeth, Gultekadi Pune Ground Floor Room No. 01 Adsule V.S. Clerk Saletax Office, Yerawade 9922456794
85A 106 Tilak Maharashtra Vidyapeeth, Gultekadi Pune Ground Floor Room No. 01 Patil Nitin Bhimrao Asst.Teacher Narayan Sanes Vidhyalaya Wadgaon K. Pune 41 8087595294
86 107 Tilak Maharashtra Vidyapeeth, Gultekadi Pune Ground Floor Room No. 02 Jadhav Dilip Rambhau Clerk P.M.P.M.L.Swargate, Pune-37 9922390999
87 108 Sant Namdeo Primary Vidhyalaya PMC School No 70/73, Maharshinagar, Ground Floor Room No. 2 Hande Manisha Vilas Teacher Sant Namdev Vidyalaya,P.M.C.School No.78 B, Maharshinagar, Pune 9767794067
87A 109 Sant Namdeo Primary Vidhyalaya PMC School No 70/73, Maharshinagar, Ground Floor Room No. 2 Dahival Kishor Chandrakant Clerk   9028009545
88 110 Sant Namdeo Primary Vidhyalaya PMC School No 70/73, Maharshinagar, Ground Floor Room No. 4 Khule Kavita Harikrishna Teacher P.M.C. School No111 B, Laxminagar,Parvati, Pune-9 9604853489
89 111 PMC School No.105 B Sandesh Nagar Ground floor Room .No. 2 Waghchauri N.D. Clerk Ex. Eng.Minor Irr. Division No.1, Swargate,Pune-37 9765379304
89A 112 PMC School No.105 B Sandesh Nagar Ground floor Room .No. 2 Mule Avinash Vinayak Ex. Eng.Mechanical Div.No.1, Dapodi, Pune-12  
90 113 Sant Namdeo Primary Vidhyalaya PMC School No 70/73, Maharshinagar, Ground Floor Room No. 02 Purandre Viyjanti Asst.Teacher PMC School No 63,G, Maharshinagar, Pune 26960132
91 114 Sant Namdeo Primary Vidhyalaya PMC School No 70/73, Maharshinagar, Ground Floor Room No. 03 Hadap Pratibha Asst.Teacher PMC School No 112,B, Maharshinagar, Pune 9860397811
92 115 Hume Mac-Henri School, Maharshingar Ground floor Room No. 01 Mishra Ashok   9623628562
93 116 Hume Mac-Henri School, Maharshingar Ground floor Room No. 02 Gaikwad Sharad Abaji Saletax Office, Yerawade 9011026094
93A 117 Hume Mac-Henri School, Maharshingar Ground floor Room No. 02 Chinchkar Nirmla Pandurang Asst.Teacher Sant Namdev Vidyalaya,P.M.C.School No.78 B, Maharshinagar, Pune 9096550728  
94 118 PMC School No.105 B Sandesh Nagar Ground floor Room .No. 3 Shaikh Anwar Ilahi Asst.Teacher P.M.C. School No.25 B, Gultekadi,Pune-37 9028212238
94A 119 PMC School No.105 B Sandesh Nagar Ground floor Room .No. 3 Mavale Ramesh Mahadu Teacher P.M.C. School No.66 G 9405432182
95 120 Sant Dnyandeo Primary Vidhyalaya PMC School No 78/113, Maharshinagar, Ground Floor Room. No.1 Momin Najera Ismail Asst.Teacher PMC School No 25 Dholemala Pune 37 9730826491 Sivram Pant Damlel Prashala,Maharshinagar, pune-51
95A 121 Sant Dnyandeo Primary Vidhyalaya PMC School No 78/113, Maharshinagar, Ground Floor Room. No.1 Awale Vimal Appaji Teacher   9527783349
96 122 Criscent Primary School, Maharshingar Ground floor Room No. 1 Sonanvne Viashali Sanjeev ӣֻ֯ Shivram Pant Damlel Prashala,Maharshinagar, pune-51 9096550302
96A 123 Criscent Primary School, Maharshingar Ground floor Room No. 1 Kamble Sunita Ashok Clerk Saletax Office, Yerawade 9423586380
97 124 Criscent Primary School, Maharshingar Ground floor Room No. 2 Shete Ujwala Dhareshwar Clerk Ex,Engr,Canal Dn,No,2 Pune-38 9011041040
97A 125 Criscent Primary School, Maharshingar Ground floor Room No. 2 Basangar Sushila Naresh. Clerk Ex,Engr,Canal Dn,No,2 Pune-38 9730693777
98 126 Hume Mac-Henri School, Maharshingar Ground floor Room No. 03 Pawar Purushottm Bajirao Asst.Teacher Sant Namdev Vidyalaya Maharshinagar Pune 9970046367 P.M.P.M.L.Swargate, Pune-37
99 127 Hume Mac-Henri School, Maharshingar Ground floor Room No. 04 Pavle Suvrana Asst.Teacher Sant Namdev Vidyalaya Maharshinagar Pune 020-24373178
99A 128 Hume Mac-Henri School, Maharshingar Ground floor Room No. 04 Sarde Vinay C. Clerk P.M.P.M.L.Swargate, Pune-37 9414963093 Saletax Office, Yerawade
100 129 PCM School No. 105 B Sandesh Nagar Ground Floor Room.No. 4 Zite Suresh Tukaram Clerk Ex,Engr,Minor Irr,(L,S,) Pune-6 8888784242 Saletax Office, Yerawade
101 130 PCM School No. 105 B Sandesh Nagar Ground Floor Room.No. 5 Randive Somnath Popat Clerk Saletax Office, Yerawade 9923829555
101A 131 PCM School No. 105 B Sandesh Nagar Ground Floor Room.No. 5 Randive Somnath Popat Saletax Office, Yerawade 9923829555
102 132 Sant Dnyandeo Primary Vidhyalaya PMC School No 78/113, Maharshinagar, Ground Floor Room. No.2 Gadge Ramesh Ganpat Research Asst. Quality Control Sub-Dn,Pune-1 9604710594 P.M.P.M.L.Swargate, Pune-37
103 133 Sant Dnyandeo Primary Vidhyalaya PMC School No 78/113, Maharshinagar, Ground Floor Room. No.3 Rahatekar Anjalee Vidhyadhar Teacher Sant Namdev Vidyalaya Maharshinagar Pune 020-24267523
104 134 Sant Namdeo Primary Vidhyalaya PMC School No 70/73, Maharshinagar, Ground Floor Room No. 4 Khedkar Radhika Anand Clerk P.M.P.M.L.Swargate, Pune-37 9922946207
105 135 Sant Namdeo Primary Vidhyalaya PMC School No 70/73, Maharshinagar, Ground Floor Room No. 5 Karade Gopal Mhasku Asst.Teacher Bhaurao Hire High School, Laxminagar,Pune-14 9766826891
106 136 Sant Namdeo Primary Vidhyalaya PMC School No 70/73, Maharshinagar, Ground Floor Room No. 6 Kadu Ganpat Ramkant Clerk Ex. Eng.Minor Irr. Division Yerawada,Pune-6 9763639789
107 137 Sant Namdeo Primary Vidhyalaya PMC School No 70/73, Maharshinagar, Ground Floor Room No. 7 Kumbhare Shailla Clerk P.M.C. School No.30 Bibevewadi 9922484128
108 138 Mitra Mandal Sanstheche Sarita Vidya Mandir Parvati Payatha Ground floor, Room No.1 Joshi Seema Satish Asst.Teacher Sarita Vidyalaya Pune 9881004458
109 139 AranyeshwarEnglish Medium School, Sahakarnagar, Pune Ground floor,Room No. 1 Manikam Ruth Raju Clerk PMPL Swargate Depo 9923223578
110 140 AranyeshwarEnglish Medium School, Sahakarnagar, Pune Ground floor,Room No. 2 Vidaya Vivek Chandrkant ״á Sub Divisional Officer PWD Pune 9766650503
111 141 AranyeshwarEnglish Medium School, Sahakarnagar, Pune Ground floor,Room No. 3 Paprkar P.I. Clerk Sub Divisional Officer PWD Pune 9921601541
112 142 AranyeshwarEnglish Medium School, Sahakarnagar, Pune Ground floor,Room No. 4 Mohite D.N. Sr.Clerk Excutive Eng.Koyna Sankalp Pune 38 9960501759 L.R.Shinde Vidyalaya Arneswar, Ground floor Room No. 1
113 143 AranyeshwarEnglish Medium School, Sahakarnagar, Pune Ground floor,Room No. 5 Shinde Sandip Narayan Asst.Teacher Bhaurao Hire High School, Laxminagar,Pune-14 020-24232539
114 144 L.R.Shinde Vidyalaya Sahakarnagar, Ground floor Room No. 1 Borkar Vinyak Madhukar Asst.Teacher L.R.Shinde Vidyalaya Arneswar, Ground floor Room No. 1 9372097223 L.R.Shinde Vidyalaya Arneswar pune 9
114A 145 L.R.Shinde Vidyalaya Sahakarnagar, Ground floor Room No. 1 Mankar Jyoti Deepak Asst.Teacher PMC School No 48 Laxminagar 9422875130
115 146 L.R.Shinde Vidyalaya Sahakarnagar, Ground floor Room No. 2 Pacharne Mangesh Ashok Librain L.R.Shinde Vidyalaya Arneswar pune 9 9673847400 L.R.Shinde Vidyalaya Arneswar
116 147 L.R.Shinde Vidyalaya Sahakarnagar, Ground floor Room No. 3 Nanavare Kilas Ramchandra Lab Asst. L.R.Shinde Vidyalaya Sahakarnagar, Pune 9822374210
116A 148 L.R.Shinde Vidyalaya Sahakarnagar, Ground floor Room No. 3 Salunkhe Sushama Tukaram Asst.Teacher L.R.Shinde Vidyalaya Arneswar 9860288089
117 149 L.R.Shinde Vidyalaya Sahakarnagar, Ground floor Room No. 4 Naik Sanskruti Partahraj Asst.Teacher L.R.Shinde Vidyalaya Sahakarnagar, Pune 9822194690 Saletax Office, Yerawade
118 150 L.R.Shinde Vidyalaya Sahakarnagar, Ground floor Room No. 5 Pansare V.P. Asst.Teacher L.R.Shinde Vidyalaya Arneswar, Pune 9822353778
119 151 Krishi Utpanna Bajar Samiti Pune. Keli Market Yard Gala no. 1 Thorat S.S. Clerk Saletax Office, Yerawade 9623687734 Saletax Office, Yerawade
119A 152 Krishi Utpanna Bajar Samiti Pune. Keli Market Yard Gala no. 1 Shinde Geetanjali Prakash Teacher S.D.E. Mutha Canal Irr. Sub-Dn Swargate,Pune-37 9881504751 P.M.P.M.L.Swargat
120 153 Krishi Utpanna Bajar Samiti Pune. Keli Market Yard Gala no. 2 Thorat D.B. Clerk Saletax Office, Yerawade 9890767087 P.M.P.M.L.Swargat
120A 154 Krishi Utpanna Bajar Samiti Pune. Keli Market Yard Gala no. 2 Golande Ganpat Govind Sr.Clerk P.M.P.M.L.Swargat 9881473669
121 155 Krishi Utpanna Bajar Samiti Pune. Keli Market Yard Gala no. 3 Bagawan Ashtaf Jr. Gr. Clerk P.M.P.M.L.Swargat 9922486386 P.M.P.M.L.Swargat
122 156 Krishi Utpanna Bajar Samiti Pune. Keli Market Yard Gala no. 4 Paigude Avinash Dattatraya Teacher Bhaurao Hire High School, Laxminagar,Pune-14 9881372152
122A 157 Krishi Utpanna Bajar Samiti Pune. Keli Market Yard Gala no. 4 Dere Vasant Mahadev Asst.Teacher Bhaurao Hire High School, Laxminagar,Pune-14 8983504144 Narayan Sanes Vidhyalaya Wadgaon K. Pune 41
123 158 Krishi Utpanna Bajar Samiti Pune. Keli Market Yard Gala no. 5 Golait Arun Clerk P.M.P.M.L.Swargat 9423234523
123A 159 Krishi Utpanna Bajar Samiti Pune. Keli Market Yard Gala no. 5 Kamble Anil Nivruti Asst.Teacher Narayan Sanes Vidhyalaya Wadgaon K. Pune 41 9822081299
124 160 Krishi Utpanna Bajar Samiti Pune. Keli Market Yard Gala no. 6 Nagavde S.L. Clerk Saletax Office, Yerawade  
124A 161 Krishi Utpanna Bajar Samiti Pune. Keli Market Yard Gala no. 6 Pawar Uttam Arjun Librain Narayan Sanes Vidhyalaya Wadgaon K. Pune 41 9623834618 Excutive Eng.Swargate Pune
125 162 Krishi Utpanna Bajar Samiti Pune. Keli Market Yard Gala no. 7 Ponde Hukum Prabhakar Saletax Office, Yerawade 9373499724 Excutive Eng.Swargate Pune
126 163 Krishi Utpanna Bajar Samiti Pune. Keli Market Yard Gala no. 8 Kolekar Sitaram Dulappa Sr.Clerk Excutive Eng.Swargate Pune 7875047401 P.M.P.M.L.Swargat
126A 164 Krishi Utpanna Bajar Samiti Pune. Keli Market Yard Gala no. 8 Kolekar Sitaram Dulappa Excutive Eng.Swargate Pune   Narayan Sanes Vidhyalaya Wadgaon K. Pune 41
127 165 Krishi Utpanna Bajar Samiti Pune. Keli Market Yard Gala no. 9 Desai Girish Vitthal Clerk P.M.P.M.L.Swargat 8087684991
127A 166 Krishi Utpanna Bajar Samiti Pune. Keli Market Yard Gala no. 9 Khomne Tanaji Sopan Asst.Teacher Narayan Sanes Vidhyalaya Wadgaon K. Pune 41 9762170942
128 167 Krishi Utpanna Bajar Samiti Pune. Keli Market Yard Gala no. 10 Koli S.D. Clerk Saletax Office, Yerawade 9890040613
129 168 Mahatma Gandhi Adhyapak Vidyalay. D Ed college., Sahakrnagar Ground floor Room no.1 Tule Vishvash Ganpat Professor Mahatma Gandhi Adhyapak Vidyalay.Araneswaer 9823529400
129A 169 Mahatma Gandhi Adhyapak Vidyalay. D Ed college., Sahakrnagar Ground floor Room no.1 Chaudhari Arhiya Ikbal Teacher PMC School No 74B Babasaheb Ambedkar Laxminagar Pune 9 9370145685
130 170 Mahatma Gandhi Adhyapak Vidyalay. D Ed college., Sahakrnagar Ground floor Room no.2 Kotwal V.U. Professor Mahatma Gandhi Adhyapak Vidyalay.Araneswaer 9970110789
131 171 Mahatma Gandhi Adhyapak Vidyalay. D Ed college., Sahakrnagar Ground floor Room no.3 Shendge S.N. Professor Mahatma Gandhi Adhyapak Vidyalay.Araneswaer 9271592898
131A 172 Mahatma Gandhi Adhyapak Vidyalay. D Ed college., Sahakrnagar Ground floor Room no.3 Khan Saba Kausar Mo Salim Teacher PMC School No 74B Babasaheb Ambedkar Laxminagar Pune 9 9028810126
132 173 Sansksrit Vidya Mandir Vidya Vikas High school Sahakarnagar, Pune Ground floor Room No. 1 Bamne Urmila Purushotam Asst.Teacher Vidyavikas Vidyalaya Sahakarnagar Pune 9 9890336531
133 174 Sansksrit Vidya Mandir Vidya Vikas High school Sahakarnagar, Pune Ground floor Room No. 2 Chavan Sangita Eknath Asst.Teacher Vidyavikas Vidyalaya Sahakarnagar Pune 9 9762634200
133A 175 Sansksrit Vidya Mandir Vidya Vikas High school Sahakarnagar, Pune Ground floor Room No. 2 Kulkarni Dipti ganesh 9703244315 P.M.P.M.L.Swargat
134 176 Sansksrit Vidya Mandir Vidya Vikas High school Sahakarnagar, Pune Ground floor Room No. 3 Kirve Santosh Chandrakant Clerk P.M.P.M.L.Swargat 9326387872
134A 177 Sansksrit Vidya Mandir Vidya Vikas High school Sahakarnagar, Pune Ground floor Room No. 3 Bakare Vikas Arvind Clerk P.M.P.M.L.Swargat 9922880055
135 178 Late Hanumantrao Jagtap (Patil) PMC School no. 168 B Hingane Khurd Ground Floor.,Room no. 1 Bhalekar Gorkhanath Tracer Ex.Engr. Canal Dn No.2 Pune-38 8975748049
136 179 Late Hanumantrao Jagtap (Patil) PMC School no. 168 B Hingane Khurd Ground Floor.,Room no. 2 Bhade Jyoti Asst.Teacher PMC School No 115 Pune-51
136A 180 Late Hanumantrao Jagtap (Patil) PMC School no. 168 B Hingane Khurd Ground Floor.,Room no. 2 Temkar Supriya Sandeep Teacher Pragati Vidyalaya Andnagar Pune 11 9272542672
137 181 Late Hanumantrao Jagtap (Patil) PMC School no. 168 B Hingane Khurd Ground Floor.,Room no. 3 Mate Eknath Vittal Clerk Soil Con. Division Pune 37 9860062374
138 182 Late Hanumantrao Jagtap (Patil) PMC School no. 168 B Hingane Khurd Ground Floor.,Room no. 4 Ghode Raju Kondiba Teacher PMC School No 66 MarketYard
138A 183 Late Hanumantrao Jagtap (Patil) PMC School no. 168 B Hingane Khurd Ground Floor.,Room no. 4 Ghode Raju Kondiba PMC School No 66 MarketYard  
139 184 Late Hanumantrao Jagtap (Patil) PMC School no. 168 B Hingane Khurd Ground Floor.,Room no. 5 Sable Deepak Namdev Teacher PMC School No 66 MarketYard Pune 37 9764386598
140 185 Late Hanumantrao Jagtap (Patil) PMC School no. 168 B Hingane Khurd Ground Floor.,Room no. 6 Hatvalkar Medha Asst.Teacher PMC School No 115 Pune-51
141 186 Late Hanumantrao Jagtap (Patil) PMC School no. 168 B Hingane Khurd Ground Floor.,Room no. 7 Dhangekar B.V. Tracer Ex.Engr.Hydro Elect.Dn.No,2,Jalsampatti Bhavan,Kothrud,Pune-38 9765277471
142 187 Late Hanumantrao Jagtap (Patil) PMC School no. 168 B Hingane Khurd Ground Floor.,Room no. 8 Manthalkar Madhuri Asst.Teacher PMC School No 115 Pune-51
142A 188 Late Hanumantrao Jagtap (Patil) PMC School no. 168 B Hingane Khurd Ground Floor.,Room no. 8 Mulajkar Archana Laxmikant Asst.Teacher Pragati Vidyalaya, Anandnagar, Pune 9730284787
143 189 Late Hanumantrao Jagtap (Patil) PMC School no. 168 B Hingane Khurd Ground Floor.,Room no. 9 Makar Balu Shankar Clerk Excuite Eng. Division Pune 9960914297
144 190 Late Hanumantrao Jagtap (Patil) PMC School no. 168 B Hingane Khurd Ground Floor.,Room no. 10 Satpute Ramesh Krushna Asst.Teacher PMC School No 115 Hingne Khurd  
145 191 Late Hanumantrao Jagtap (Patil) PMC School no. 168 B Hingane Khurd Ground Floor.,Room no. 11 Pawar Ranjna Sambhaji Teacher PMC School No 168 Hingne Khurd 9850413177
146 192 Dyanganga Highschool Hingane Khurd, Ground Floor,Room no. 1 Rokade Sarla Dattatrya DM. Gr.2 Excuite Eng. Division No 4 Kotharud Pune 9922469799
147 193 Dyanganga Highschool Hingane Khurd, Ground Floor,Room no. 2 Sarde Laxman Baburao DM. Gr.3 Excuite Eng. Division No 4 Kotharud Pune 989014770
147A 194 Dyanganga Highschool Hingane Khurd, Ground Floor,Room no. 2 Benuskar Kavita Sharad Teacher Pragati Vidyalaya Andnagar Pune 11 9403764872
148 195 Dyanganga Highschool Hingane Khurd, Ground Floor,Room no. 3 Pasalkar Ramdas Narsu Clerk PMPL Swargat Depo 9763023681
149 196 Dyanganga Highschool Hingane Khurd, Ground Floor,Room no. 4 Jadhav Ashok Manohar Clerk Ex.Engr.Hydro Elect.Dn.No,2,Jalsampatti Bhavan,Kothrud,Pune-38 9096895003
150 197 Dyanganga Highschool Hingane Khurd, Ground Floor,Room no. 5 Javalkar Rajaram Aabu Clerk PMPL Swargate Depo 9881117859
150A 198 Dyanganga Highschool Hingane Khurd, Ground Floor,Room no. 5 Chavan Atmaram Bapurao   Dy.Excuite Eng.Swargat Pune 9423253238
151 199 Dyanganga Highschool Hingane Khurd, Ground Floor,Room no. 6 Pathak Prafulla Narhar. Clerk Excuite Eng.Design Canal Dn.No 2 Kotharud Pune 9822753964
152 200 Dyanganga Highschool Hingane Khurd, Ground Floor,Room no. 7 Sonar Haridas Sitaram Saletax Office, Yerawade 9028009742
153 201 Dyanganga Highschool Hingane Khurd, Ground Floor,Room no. 8 Paigude Balasaheb Sarjerao Clerk Excuite Eng.Khadadwasla Canal Dn. No 2 Pune-1 8805321751
154 202 V.S. Khandekar Prathmik Vidyalaya PMC School no. 125 B Sahakar Nagar Ground Floor Room no. 1 Kulkarni Vidya Teacher V.S. Khandekar Prathmik Vidyalaya PMC School no. 125 9850244164
154A 203 V.S. Khandekar Prathmik Vidyalaya PMC School no. 125 B Sahakar Nagar Ground Floor Room no. 1 Kumbhare Geeta Sanjay Asst.Teacher Dr.Babasaheb Ambedkar Vidyalya MNP No 72 Laxminagar 9922850726
155 204 V.S. Khandekar Prathmik Vidyalaya PMC School no. 125 B Sahakar Nagar Ground Floor Room no. 2 Murudkar Swranjali Teacher V.S. Khandekar Prathmik Vidyalaya PMC School no. 125 9890224946
155A 205 V.S. Khandekar Prathmik Vidyalaya PMC School no. 125 B Sahakar Nagar Ground Floor Room no. 2 Jagdale Pratibha Kailas Asst.Teacher Mahatma Gandhi College Pune-9 020-24216245
156 206 V.S. Khandekar Prathmik Vidyalaya PMC School no. 125 B Sahakar Nagar Ground Floor Room no. 3 Salunke Mangala Teacher V.S. Khandekar Prathmik Vidyalaya PMC School no. 125 9890050899
157 207 V.S. Khandekar Prathmik Vidyalaya PMC School no. 125 B Sahakar Nagar Ground Floor Room no. 4 Khoje Manjusha Mangesh Teacher V.S. Khandekar Prathmik Vidyalaya PMC School no. 125 9960562621
157A 208 V.S. Khandekar Prathmik Vidyalaya PMC School no. 125 B Sahakar Nagar Ground Floor Room no. 4 Misal Prakash Dattatraya Clerk Ex.Engr.Mech.Dn.Dapodi Pune-12 9579340198
158 209 V.S. Khandekar Prathmik Vidyalaya PMC School no. 125 B Sahakar Nagar Ground Floor Room no. 5 Kundur Saroj Nitin Teacher V.S. Khandekar Prathmik Vidyalaya PMC School no. 125 9822682957
159 210 V.S. Khandekar Prathmik Vidyalaya PMC School no. 125 B Sahakar Nagar Ground Floor Room no. 6 Rasal Asha Teacher Sant Namdev Vidyalaya Maharshinagar Pune 9326890724
159 211 V.S. Khandekar Prathmik Vidyalaya PMC School no. 125 B Sahakar Nagar Ground Floor Room no. 6 Taware Rajashri Sopan Asst.Teacher Bhaurao Hire High School, Laxminagar,Pune-14 9850075743
160 212 Pannalal Lunkad Ujwal Niketan Taljai Pathar Pune Ground floor,Room No; 1 Choudhar Mahadev Bhagwan Teacher Bhaurao Hire High School, Laxminagar,Pune-14 7588184690
161 213 Pannalal Lunkad Ujwal Niketan Taljai Pathar Pune Ground floor,Room No; 2 Hanvate Pandurang Rama Asst.Teacher Mahatma Gandhi Adhyapak Vidyalay.Araneswaer 9767202958
162 214 Pannalal Lunkad Ujwal Niketan Taljai Pathar Pune Ground floor,Room No; 3 Pisal Sarika Ramchandra Asst.Teacher Bhaurao Hire High School, Laxminagar,Pune-14 9850545387
162A 215 Pannalal Lunkad Ujwal Niketan Taljai Pathar Pune Ground floor,Room No; 3 Jagtap Shila Sanjay Asst.Teacher Bhaurao Hire High School, Laxminagar,Pune-14 9049066002
163 216 Pannalal Lunkad Ujwal Niketan Taljai Pathar Pune Ground floor,Room No; 4 Shinde Ravindra Ashok Asst.Teacher Bhaurao Hire High School, Laxminagar,Pune-14 7588610077
163A 217 Pannalal Lunkad Ujwal Niketan Taljai Pathar Pune Ground floor,Room No; 4 Raskar Rajaram Gangaram Asst.Teacher Bhaurao Hire High School, Laxminagar,Pune-14 9823723658
164 218 Pannalal Lunkad Ujwal Niketan Taljai Pathar Pune Ground floor,Room No; 5 Jadhav Archana Rahul Asst.Teacher Bhaurao Hire High School, Laxminagar,Pune-14 7620454546
165 219 Pannalal Lunkad Ujwal Niketan Taljai Pathar Pune Ground floor,Room No; 6 Adep Niwash Venkatesh Clerk District Special Auditor Pune 9881525841
166 220 Sanskrut Vidya Mindar Vidya Vikas highschool Sahakarnagar, Ground floor Room No.4 Nalavade Shard Gangadhar Clerk Excu.Project Kalve Division No 1 9561116151
167 221 Sanskrut Vidya Mindar Vidya Vikas highschool Sahakarnagar, Ground floor Room No.5 Gavli Vijaya Clerk Sub Divisional Officer PWD No 2 Pune 9922894691
167A 222 Sanskrut Vidya Mindar Vidya Vikas highschool Sahakarnagar, Ground floor Room No.5 Bandal Sital Yashvat Teacher Nandadeep Secondary School Samaj Bhushan Baburao Fhule Madyamik Vidyalay Parvati Pune 9552348277
168 223 Sanskrut Vidya Mindar Vidya Vikas highschool Sahakarnagar, Ground floor Room No.6 Joshi Dhanjay T. Clerk Ex.Engr.Hydro Elect.Dn.No,2,Jalsampatti Bhavan,Kothrud,Pune-38 9857390115
168A 224 Sanskrut Vidya Mindar Vidya Vikas highschool Sahakarnagar, Ground floor Room No.6 Pawar Kishor Bharat Asst.Teacher Sundaradevi Tathi Highschool Mitramandal Wasahat Pravti Pune 9850917741
169 225 Aranyeshwar Vidya mandir Aranyeshwar Padmavati Pune Ground Floor Room No 1 Kadlaskar Snehlata Bharat Asst.Teacher Aranyeshwar Vidya mandir Aranyeshwar 9423566762
169A 226 Aranyeshwar Vidya mandir Aranyeshwar Padmavati Pune Ground Floor Room No 1 Jagdale Sumiti Datasaheb Asst.Teacher K.Na Suryawanshi Priymari School Arneswar Pune 9 8888102906
170 227 Aranyeshwar Vidya mandir Aranyeshwar Padmavati Pune Ground Floor Room No 2 Kulkarni Varsha Teacher Viyavikas Vidyalaya Sahakarnagar-1 Pune-9 9423233772
170A 228 Aranyeshwar Vidya mandir Aranyeshwar Padmavati Pune Ground Floor Room No 2 Shalagaonkar Bela Teacher Viyavikas Vidyalaya Sahakarnagar-1 Pune-9 9822833515
171 229 Aranyeshwar Vidya mandir Aranyeshwar Padmavati Pune Ground Floor Room No 3 Dhawale Manisha Sandip Asst.Teacher Aranyeshwar Vidya mandir Aranyeshwar 8975096406
171A 230 Aranyeshwar Vidya mandir Aranyeshwar Padmavati Pune Ground Floor Room No 3 Khire Surekha Bharat Asst.Teacher Viyavikas Vidyalaya Sahakarnagar-1 Pune-9 8007774737
172 231 Aranyeshwar Vidya mandir Aranyeshwar Padmavati Pune Ground Floor Room No 4 Raut Jaimalamala Sanjay Asst.Teacher Aranyeshwar Vidya mandir Aranyeshwar 9881144166
173 232 Aranyeshwar Vidya mandir Aranyeshwar Padmavati Pune Ground Floor Room No 5 Naik Vasudha Vaibhav Asst.Teacher Aranyeshwar Vidya mandir Aranyeshwar 8923582116
173A 233 Aranyeshwar Vidya mandir Aranyeshwar Padmavati Pune Ground Floor Room No 5 Davkhare Snehal Pratim Asst.Teacher K.Na Suryawanshi Priymari School Arneswar Pune 9 9822991965
174 234 Aranyeshwar Vidya mandir Aranyeshwar Padmavati Pune Ground Floor Room No 6 Patil Pratibha Dattatraya Asst.Teacher Aranyeshwar Vidya mandir Aranyeshwar 9764543757
174A 235 Aranyeshwar Vidya mandir Aranyeshwar Padmavati Pune Ground Floor Room No 6 Chavan Sanghamitra Adhar Asst.Teacher Aranyeshwar Vidya mandir Aranyeshwar 9370637636
175 236 Aranyeshwar Vidya mandir Aranyeshwar Padmavati Pune Ground Floor Room No 7 Gaikwad Anita Raju Asst.Teacher Aranyeshwar Vidya mandir Aranyeshwar 9881126151
175A 237 Aranyeshwar Vidya mandir Aranyeshwar Padmavati Pune Ground Floor Room No 7 Wadkar Arun Pandurang Teacher Maharsashtra Kamgar Kalyan Pune 9881540524
176 238 Aranyeshwar Vidya mandir Aranyeshwar Padmavati Pune Ground Floor Room No 8 Bhujbal Vandana Ashok Asst.Teacher Viyavikas Vidyalaya Sahakarnagar-1 Pune-9 9226958972
177 239 Aranyeshwar Vidya mandir Aranyeshwar Padmavati Pune Ground Floor Room No 9 Sarode Vilash Sopan Clerk Excu.Eng.Bhama Askhed Dharan Swargate 9373584385
178 240 Aranyeshwar Vidya mandir Aranyeshwar Padmavati Pune Ground Floor Room No 10 Arsule Rahul Keshav Asst.Teacher Sou.Gulabbai Kataria Highschool Parvati Pune-9 8087847997
179 241 PMC School Sitaram Bibave Primary School , Gound Floor Room no. 1 Venpure Rajaram Clerk P.M.P.M.L.Swargat 9881834064
179A 242 PMC School Sitaram Bibave Primary School , Gound Floor Room no. 1 Rahinj Sneha Subhash Asst.Teacher Sitaram Bibave Primary Vidyalaya, Bibwewadi, 8087421732
180 243 PMC School Sitaram Bibave Primary School , Gound Floor Room no. 2 Shinde Shravan L. Sr.Clerk   9960686836
181 244 Babu Genu School PMC School 39 B, Bibwewadi, Gound Floor Room no.1 Choudhary Nilima Asst.Teacher Sheth Dagaduram Kataria Highschool Pune-37 9372724111
181A 245 Babu Genu School PMC School 39 B, Bibwewadi, Gound Floor Room no.1 Chavan Shobharani Bhausageb Asst.Teacher Sou.Gulabbai Kataria Highschool Parvati Pune-9 9421019401
182 246 Babu Genu School PMC School 39 B, Bibwewadi, Gound Floor Room no.2 Kamble Rupali Ashok Asst.Teacher PMC School 33 B, Bibwewadi, 9423011868
183 247 Babu Genu School PMC School 39 B, Bibwewadi, Gound Floor Room no.3 Lojkhande Sayaji Dnynoba Clerk PMPL Nigadi Pune-44 9422011820
184 248 C D Deshmukh PMC School No. 99 B Lower Indira Nagar Bajuchi building Ground Floor RoomNo.1 Waghmode Sheela Mallinath Asst.Teacher PMC School 33 B, Bibwewadi, 8308492247
185 249 Babu Genu School PMC School 39 B, Bibwewadi, Gound Floor Room no.4 Javadwar Dnyaneshwar Ramchandra Clerk PMPL Kothrud Depo 9822831750
185A 250 Babu Genu School PMC School 39 B, Bibwewadi, Gound Floor Room no.4 Nimbalkar Sandhaya A. Teacher PMC School 105 B, Sandeshnagar Pune-37 9881610061
186 251 Babu Genu School PMC School 39 B, Bibwewadi, Gound Floor Room no.5 Kumbhar Manjiri B Asst.Teacher Sheth Dagaduram Kataria Highschool Pune-37 9922423502
187 252 Yashwantrao Chavan P.M.C. School, Bibwewadi Ground Floor, Room no. 1 Nakahte Sanjay Bhikoba   PMPML Swargate Depo Pune 9850034139
187A 253 Yashwantrao Chavan P.M.C. School, Bibwewadi Ground Floor, Room no. 1 Kalyankar Vaishali G. Asst.Teacher PMC School 105 B, Sandeshnagar Pune-37 9011886366
188 254 Yashwantrao Chavan P.M.C. School, Bibwewadi Ground Floor, Room no. 2 Joshi Sandeep Clerk Elect. Eng.Swargat 9922008420
188A 255 Yashwantrao Chavan P.M.C. School, Bibwewadi Ground Floor, Room no. 2 Kapare Sachin Dinkar Asst.Teacher Narayan Sanes Vidhyalaya Wadgaon K. Pune 41 9850759263 Narayan Sanes Vidhyalaya Wadgaon K. Pune 41
189 256 Office Of The Medical Administrtion Office Panchadeep Bhavan Room No 1 Jadjav Sharda Vikas Asst.Teacher PMC School 105 B, Sandeshnagar Pune-37 9763193313
189A 257 Office Of The Medical Administrtion Office Panchadeep Bhavan Room No 1 Balerao Ramesh Shankarrao Narayan Sanes Vidhyalaya Wadgaon K. Pune 41 9922255744
190 258 Office Of The Medical Administrtion Office Panchadeep Bhavan Room No 1 Kadu Pandit Shivaji Clerk S.D.E. Minao Irr.Sub-Dn.No.2 Pune-38 7588944244 Narayan Sanes Vidhyalaya Wadgaon K. Pune 41
191 259 Office Of The Medical Administrtion Office Panchadeep Bhavan Room No 1 Naik Dnayneshwar Hiralal Asst.Teacher Mahatma Gandhi Vidyalaya Aranyeshwar Pune-9 9890318170
191A 260 Office Of The Medical Administrtion Office Panchadeep Bhavan Room No 1 Shengale Avinash Vittal Asst.Teacher Narayan Sanes Vidhyalaya Wadgaon K. Pune 41 9421654613
192 261 Kamgar Rajya Vima (ESIC) Mahamandal Panchadeep Bhavan Room No.110 Bibavewadi Sonavnae Sunita P. Asst.Teacher PMC School No.64 Pune 020-24376419 9763834382
193 262 Kamgar Rajya Vima (ESIC) Mahamandal Panchadeep Bhavan Room No.110 Bibavewadi Horne Pandurang Somnath Civil Engr. Sub Divisional Eng. Mutha Canal Sub-Dn Swargate Pune-37 9096282470
194 263 Yashwantrao Chavan P.M.C. School, Bibwewadi First Floor, Room no.3 Rasal Sitaram Abajee Clerk Soil Con. Division Pune 37  
195 264 Yashwantrao Chavan P.M.C. School, Bibwewadi First Floor, Room no.4 Jagade Kaveri Tushar Teacher PMC School 105 B, Sandeshnagar Pune-37 9766650773
196 265 Yashwantrao Chavan P.M.C. School, Bibwewadi First Floor, Room no.5 Gaikwad Ashok Maruti Sr.Clerk P.M.P.M.L.Swargat 9823187118 P.M.P.M.L.Swargat
196A 266 Yashwantrao Chavan P.M.C. School, Bibwewadi First Floor, Room no.5   P.M.P.M.L.Swargat
197 267 Sitaram Bibave Primary Vidyalaya, Bibwewadi, Ground Floor Room no. 3 Magar Subhash Kondiba Professor Mahatma Gandhi Vidyalaya Aranyeshwar Pune-9 9890909016
198 268 Sitaram Bibave Primary Vidyalaya, Bibwewadi, Ground Floor Room no. 4 Nhalve Sujit Arun Clerk P.M.P.M.L.Swargat 9762143857 Londhe Jatdra Anandrao
199 269 Sitaram Bibave Primary Vidyalaya, Bibwewadi, Ground Floor Room no. 5 Potabati Anurada sataNaryan Tracer Ex.Engr. Minor Irr.(L.S.)Dn. Yerawada Pune-6 9404306603
199A 270 Sitaram Bibave Primary Vidyalaya, Bibwewadi, Ground Floor Room no. 5 Londhe Jatdra Anandrao Clerk Ex.Engr.Hydro Elect.Dn.No,2,Jalsampatti Bhavan,Kothrud,Pune-38 9604642248
200 271 Sitaram Bibave Primary Vidyalaya, Bibwewadi, Ground Floor Room no. 6 Jadhav Uttam Anndrao Sr.Clerk P.M.P.M.L.Swargat 9860399932
200A 272 Sitaram Bibave Primary Vidyalaya, Bibwewadi, Ground Floor Room no. 6 Bhajat AnitaBalasaheb Asst.Teacher C.D. Deshmukh Prashalia, Indiranagar, Bibwewadi, Pune 37 9883410948
201 273 PMC School no. 10, Vidya Niketan Bibwewadi Ground Floor, Room no. 1 Marwadi Nalini.Sudhir Jr.Clerk Execuite Eng. Bhama asarkhad Dharan Division 8308324598
201A 274 PMC School no. 10, Vidya Niketan Bibwewadi Ground Floor, Room no. 1 Gheradi sanjay Tippya Jr.Clerk Ex.Engr.Design Canal Dn.No.2 Pune-38 9890807376 P.M.C. School no 10Vidhya Niketan Bibwewadi
202 275 PMC School no. 10, Vidya Niketan Bibwewadi Ground Floor, Room no. 2 Pawar Kriti Ramkrushna Asst.Teacher Sitaram Bibave Primary Vidyalaya, Bibwewadi, 9850807240
203 276 PMC School no. 10, Vidya Niketan Bibwewadi Ground Floor, Room no. 3 Raskar Sita Shantaram Teacher P.M.C. School no 10Vidhya Niketan Bibwewadi 9860602666
203A 277 PMC School no. 10, Vidya Niketan Bibwewadi Ground Floor, Room no. 3 shikha yasin     9860452866
204 278 PMC School no. 10, Vidya Niketan Bibwewadi Ground Floor, Room no. 4 Pawar Duttarya tukaram Saletax Office, Yerawade 9960368317
205 279 Vishwakarma P. Vidyalaya uppar Indiranagar Bibwewadi Ground Floor Room.No.01 Borkar Eanath Supan Clerk Saletax Office, Yerawade 9881385225
206 280 Vishwakarma P. Vidyalaya uppar Indiranagar Bibwewadi Ground Floor Room.No.01 Thorat Maya Popat  
206A 281 Vishwakarma P. Vidyalaya uppar Indiranagar Bibwewadi Ground Floor Room.No.01 Golande Ganesh Govind Sr.Clerk Execuite Eng. Bhama asarkhad Dharan Division 9881473669 P.M.P.M.L.Nigadi
207 282 Vishwakarma P. Vidyalaya uppar Indiranagar Bibwewadi Ground Floor Room.No.02 Shinde Mrunali Manoj Clerk P.M.P.M.L.Swargat 9921331807 Elect. Eng.Swargate, PMT Building
208 283 Vishwakarma P. Vidyalaya uppar Indiranagar Bibwewadi Ground Floor Room.No.03 Gedam Bhimrao T. Clerk P.M.P.M.L.Nigadi 8793579865 S.E.Mechanical Circle, Pune-1
209 284 Vishwakarma P. Vidyalaya uppar Indiranagar Bibwewadi Ground Floor Room.No.04 Shinde N.B. Sr.Clerk Elect. Eng.Swargate, PMT Building 9011573506
210 285 Vishwakarma P. Vidyalaya uppar Indiranagar Bibwewadi Ground Floor Room.No.05 Kadam Madhukar Tukaram D.M.Gr.3 S.E.Mechanical Circle, Pune-1 9922554587 Dy.Engr.Khadakwasla Canal Sub-Div.No.2 Pune-1
211 286 Vishwakarma P. Vidyalaya uppar Indiranagar Bibwewadi Ground Floor Room.No.06 Urnakar Pandurang Devidas Typist P.M.P.M.L.Swargat 9527242171 Execuite Eng. Minor Irr.Div.(S.L.) Pune-1
212 287 Vishwakarma P. Vidyalaya uppar Indiranagar Bibwewadi Ground Floor Room.No.07 Gajarmal Shripat govind Mukadam Dy.Engr.Khadakwasla Canal Sub-Div.No.2 Pune-1 9404610345 Execuite Eng. Minor Irr.Div.1, Pune-37
213 288 Vishwakarma P. Vidyalaya uppar Indiranagar Bibwewadi Ground Floor Room.No.08 Hinge Tarachand Krushna Clerk Execuite Eng. Minor Irr.Div.(S.L.) Pune-1 9764408644 Execuite Eng. Minor Irr.Div.1, Pune-37
214 289 Vishwakarma P. Vidyalaya uppar Indiranagar Bibwewadi Ground Floor Room.No.015 Ingale Baktti Madhav Daftari Execuite Eng. Minor Irr.Div.1, Pune-37 9921859859 P.M.C. School no 99 Boys School, Bibwewadi,Pune-37
215 290 C.D. Deshmukh Vidyalaya P.M.C. School No 99 B Lower Indiranagar Bajuchi Bldg Ground floor. Room No. 04 Shegar Bhagvan Ganpat Clerk Execuite Eng. Minor Irr.Div.1, Pune-37 9762540082
215A 291 C.D. Deshmukh Vidyalaya P.M.C. School No 99 B Lower Indiranagar Bajuchi Bldg Ground floor. Room No. 04 JagtapJosana Rameswar Asst.Teacher P.M.C. School no 66 Boys School, Bibwewadi,Pune-37 9689513521 Yashwantrao Chavan Vidyala, Bibwewadi, Pune 37
216 292 C.D. Deshmukh Vidyalaya P.M.C. School No 99 B Lower Indiranagar Bajuchi Bldg Ground floor. Room No. 05 Dharashivkar Ramesh R. Clerk P.M.P.M.L.Swargat 9764545058 Wadkar Sunil Ramchdra
216A 293 C.D. Deshmukh Vidyalaya P.M.C. School No 99 B Lower Indiranagar Bajuchi Bldg Ground floor. Room No. 05 Jadhav Bhargav Dattu Asst.Teacher Yashwantrao Chavan Vidyala, Bibwewadi, Pune 37 8149209809 PMC School No.99,Boys Indiranagar, Pune 37
217 294 C.D. Deshmukh Vidyalaya P.M.C. School No 99 B Lower Indiranagar Bajuchi Bldg Ground floor. Room No. 01 Wadkar Sunil Ramchdra Pirangut Irr.Dept.Pune 9270601426 Yashwantrao Chavan Vidyala, Bibwewadi, Pune 37
217A 295 C.D. Deshmukh Vidyalaya P.M.C. School No 99 B Lower Indiranagar Bajuchi Bldg Ground floor. Room No. 01 Pawar Sunanda Vijay Asst.Teacher PMC School No.66,Boys Indiranagar, Pune 37   C.D. Deshmukh Prashalia, Indiranagar, Bibwewadi, Pune 37
218 296 Babu Genu School PMC School 39 B, Bibwewadi, Gound Floor Room no.6 Pol Renuka Ravidra Teacher Yashwantrao Chavan Vidyala, Bibwewadi, Pune 37 9881458409 Kamalabai Damale School,Gultekadi, Markat Yard, Pune-37
219 297 C.D. Deshmukh Vidyalaya P.M.C. School No 99 B Lower Indiranagar Bajuchi Bldg Ground floor. Room No. 02 Lunavat Rajshree N. Teacher C.D. Deshmukh Prashalia, Indiranagar, Bibwewadi, Pune 37 9975148492 C.D. Deshmukh Prashalia, Indiranagar, Bibwewadi, Pune 37
219A 298 C.D. Deshmukh Vidyalaya P.M.C. School No 99 B Lower Indiranagar Bajuchi Bldg Ground floor. Room No. 02 Kale meenakshi shivaji Asst.Teacher Kamalabai Damale School,Gultekadi, Markat Yard, Pune-37 24265724 C.D. Deshmukh Prashalia, Indiranagar, Bibwewadi, Pune 37
220 299 C.D. Deshmukh Vidyalaya P.M.C. School No 99 B Lower Indiranagar Bajuchi Bldg Ground floor. Room No. 03 Yadhav Shoba S. Teacher C.D. Deshmukh Prashalia, Indiranagar, Bibwewadi, Pune 37 9960026774 P.M.P.M.L.Pune St.
221 300 C.D. Deshmukh Vidyalaya P.M.C. School No 99 B Lower Indiranagar Bajuchi Bldg Ground floor. Room No. 04 Birade Sunanda Suresh Teacher C.D. Deshmukh Prashalia, Indiranagar, Bibwewadi, Pune 37 9689918857 Vishwakarma P. Vidyalaya,666 Uppar Indiranagar Bibwewadi,Pune 37
222 301 C.D. Deshmukh Vidyalaya P.M.C. School No 99 B Lower Indiranagar Bajuchi Bldg Ground floor. Room No. 01 Shelke Anil Baban Clerk P.M.P.M.L.Pune St. 9922056563 Vishwakarma P. Vidyalaya,666 Uppar Indiranagar Bibwewadi,Pune 37
223 302 C.D. Deshmukh Vidyalaya P.M.C. School No 99 B Lower Indiranagar Bajuchi Bldg Ground floor. Room No. 02 Kamble Gautam Clerk Vishwakarma P. Vidyalaya,666 Uppar Indiranagar Bibwewadi,Pune 37 97677198924 Ex.Engr.Hydro Elect.Dn.No,2,Jalsampatti Bhavan,Kothrud,Pune-38
224 303 C.D. Deshmukh Vidyalaya P.M.C. School No 99 B Lower Indiranagar Bajuchi Bldg Ground floor. Room No. 03 Borale Sunil S. Asst.Teacher Vishwakarma P. Vidyalaya,666 Uppar Indiranagar Bibwewadi,Pune 37 9372151011
224A 304 C.D. Deshmukh Vidyalaya P.M.C. School No 99 B Lower Indiranagar Bajuchi Bldg Ground floor. Room No. 03 kadam makarand A . Clerk Ex.Engr.Hydro Elect.Dn.No,2,Jalsampatti Bhavan,Kothrud,Pune-38 9225965066
225 305 Vishwakarma P. Vidyalaya uppar Indiranagar Bibwewadi Ground Floor Room.No.09 Sathe Vasant Vidhyadhar Teacher Saletax Office, Yerawade 9970963148
225A 306 Vishwakarma P. Vidyalaya uppar Indiranagar Bibwewadi Ground Floor Room.No.09 Bhikole Dilip laxman Librain Raosahed Patvardhan Vidyalaya Sane Guruji Smarak,Dandekar Pool, Sinhagad Rd. Pune-30  
226 307 Vishwakarma P. Vidyalaya uppar Indiranagar Bibwewadi Ground Floor Room.No.10 Kakade Ramdas Damu Clerk Saletax Office, Yerawade 9028008023
226A 308 Vishwakarma P. Vidyalaya uppar Indiranagar Bibwewadi Ground Floor Room.No.10 Pasalkar Chandrakant Dynoba Clerk Saletax Office, Yerawada 9822663775
227 309 Vishwakarma P. Vidyalaya uppar Indiranagar Bibwewadi Ground Floor Room.No.11 Londhe Dinkar Gulchand Teacher Vishwakarma P. Vidyalaya uppar Indiranagar Bibwewadi 9860896190
227A 310 Vishwakarma P. Vidyalaya uppar Indiranagar Bibwewadi Ground Floor Room.No.11 Ghosalkar Jayshree sanjay Clerk P.M.P.M.L.Pune 9552524303
C.D. Deshmukh Vidyalaya P.M.C. School No 99 B Lower Indiranagar Bajuchi Bldg Ground floor. Room No. 03
C.D. Deshmukh Vidyalaya P.M.C. School No 99 B Lower Indiranagar Bajuchi Bldg Ground floor. Room No. 03
Vishwakarma P. Vidyalaya uppar Indiranagar Bibwewadi Ground Floor Room.No.09
Vishwakarma P. Vidyalaya uppar Indiranagar Bibwewadi Ground Floor Room.No.09
Vishwakarma P. Vidyalaya uppar Indiranagar Bibwewadi Ground Floor Room.No.10
Vishwakarma P. Vidyalaya uppar Indiranagar Bibwewadi Ground Floor Room.No.10